Διάφορα ληξιαρχικά θέματα

 

  1. Άδεια γάμου
  2. Διαζύγια γερμανικών δικαστηρίων, αναγνώριση στην Ελλάδα 
  3. Διαζύγια ελληνικών δικαστηρίων
  4. Διπλό επώνυμο της συζύγου μετά τον γάμο 
  5. Επώνυμο τέκνων 
  6. Μεταγενέστερη, δηλαδή εκπρόθεσμη, καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων ή συμβάντων στην Ελλάδα (γέννηση, γάμος, θάνατος, διαζύγιο κλπ.)
  7. Οικουμενικός γάμος
  8. Τελεσιδικία απόφασης   ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ

 

 

 

Άδεια γάμου   

Τι χρειάζεται για να παντρευτεί  κάποιος στο γερμανικό ληξιαρχείο;         

Αν πάτε εσείς ο ίδιος στην Ελλάδα υποβάλλετε αυτοπροσώπως αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας σύναψης γάμου, παλαιότερα λεγόταν άδεια γάμου (Ehefähigkeitszeugnis) στο Δήμο σας, π.χ.  κατά την άδειά σας. Σε 8 ημέρες την παίρνετε. Μετά αν σας έχουν πει ότι χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε την  Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από την Νομαρχία σας.

Αν δεν πάτε ο ίδιος στην  Ελλάδα, τότε πρέπει να πάτε στο προξενείο. Πάρτε μαζί σας μια βεβαίωση  διαμονής του μέλλοντα / της μέλλουσας συζύγου σας (στην βεβαίωση αυτή  να αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος κλπ.),  ενδεχομένως υπάρχον διαζύγιο, ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένα επίσημα στα  ελληνικά, τα δύο διαβατήρια ή ταυτότητες και πηγαίνετε στο αρμόδιο για σας  προξενείο. Εκεί θα υπογράψετε ορισμένα έγγραφα και συγχρόνως εξουσιοδοτείτε  κάποιον στην Ελλάδα (συγγενείς, φίλους κλπ.), να παραδώσουν τα δικαιολογητικά  σας στο Δήμο και να τα παραλάβουν μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης.     

Στην Ελλάδα χρειάζεται 8 ημέρες  για να εκδοθεί η άδεια γάμου, όπως και εδώ (Aufgebot). Πολλές φορές οι γερμανικές αρχές σας ζητούν και μία σφραγίδα της Χάγης  (Apostille).  

          
Επειδή και λόγω των  διαφορετικών προδιαγραφών ανά κρατίδιο, δεν ακολουθούν όλα τα προξενεία την  ίδια διαδικασία και αλλάζουν διαρκώς νόμοι και ορισμένοι κανονισμοί επί των  ζητούμενων εγγράφων, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του  προξενείου σας.


Τέλος υποβάλλετε την άδεια  γάμου στο γερμανικό ληξιαρχείο σε επίσημη μετάφραση από ορκωτό ή  εξουσιοδοτημένο μεταφραστή. 


Σε μας η μετάφραση κοστίζει 25 € και αν το έγγραφο φέρει  σφραγίδα της Χάγης  (Apostille) 30 €    

Προσοχή!
    
 
Η άδεια γάμου έχει ισχύ μόνο 6  μηνών και ο Δήμος ή Κoινότητα στην  Ελλάδα δεν δικαιούται να εκδώσει στο διάστημα αυτό δεύτερη.         


Εκκλησιαστικές άδειες γάμου 

Δεν  ισχύουν στην Γερμανία και ισχύουν μόνο για εκκλησιαστική σύναψη γάμου. Για εκκλησιαστικό γάμο ρωτήστε τον ελληνορθόδοξο ιερέα σας. Μετά την τέλεση θρησκευτικού γάμου, για να είναι έγκυρος, πηγαίνετε με την βεβαίωση του ιερέα στο προξενείο σας και τον δηλώνετε. Τέλος η προξενική ληξιαρχική πράξη πρέπει να μεταφραστεί στα γερμανικά από ορκωτό μεταφραστή για υποβολή στις γερμανικές υπηρεσίες.

       

Διαζύγια γερμανικών  δικαστηρίων, αναγνώριση στην Ελλάδα (κατά τα ισχύοντα ως το 2012)     

Διαζύγιο που έχει εκδοθεί μετά  την 01/03/2001
       
Σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 1347/2000 Κανονισμό της Ε.Ε. το διαζύγιο που  έχει εκδοθεί μετά την 01/03/2005 από δικαστήριο Κράτους Μέλους της Ε.Ε., για  μας Γερμανία, καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξεως γάμου που  έχει συνταχθεί στα Ληξιαρχικά Βιβλία του αρμόδιου Προξενείου, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Μετάφραση δεν χρειάζεται. Το διαζύγιο πρέπει όμως να φέρει οπωσδήποτε σφραγίδα ή σημείωση τελεσιδικίας (Rechtskraftvermerk) ή να συνοδεύεται από την βεβαίωση του δικαστηρίου  κατά το άρθρο 39 Ε.Ε. για γαμικές ή οικογενειακές υποθέσεις (Bescheinigung nach EU Artikel 39 in Ehe- und Familiensachen).      

Αν έχει τελεσθεί θρησκευτικός γάμος,  απαιτείται για το προξενείο ή για το  Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και το εκκλησιαστικό διαζύγιο, το διαζευκτήριο, από  την Μητρόπολη Γερμανίας (
www.orthodoxie.net).            

Διαζύγιο που έχει εκδοθεί πριν  την 01/03/2001          

Διαζύγιο που έχει εκδοθεί από  Γερμανικό Δικαστήριο πριν από την παραπάνω ημερομηνία (δηλαδή μέχρι και  28/02/2001), πρέπει να επικυρωθεί από Ελληνικό Δικαστήριο.         

Διαδικασία:
     
α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να  επικυρώσει το διαζύγιο με την σφραγίδα της ‘‘Χάγης’’ (Apostille). Αρμόδιο για την σφραγίδα αυτή είναι το  πρωτοδικείο, που προΐσταται του Ειρηνοδικείου που εξέδωσε το διαζύγιο.   
β) Κατόπιν πρέπει να μεταφράσει  το διαζύγιο σε ορκωτό μεταφραστή. Στο Γενικό Προξενείο, επικυρώνεται η  υπογραφή του μεταφραστή και όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα αποστέλλει ο  ενδιαφερόμενος, για αναγνώριση, στις ελληνικές δικαστικές Αρχές, μέσω  Δικηγορικού Γραφείου. Το ελληνικό Δικαστήριο, αφού προηγουμένως
 αναγνωρίσει την γερμανική απόφαση, εκδίδει νέα, στα  ελληνικά, την οποία ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει στο Γενικό Προξενείο για  να γίνει η καταχώρησή της στα σχετικά αρχεία, π.χ. Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.      

Αν έχει τελεσθεί και  θρησκευτικός γάμος, εκτός του πολιτικού, απαιτείται και το εκκλησιαστικό  διαζύγιο, το διαζευκτήριο, από την Μητρόπολη Γερμανίας.         
Περαιτέρω λεπτομέρειες ανά  περίπτωση δίνουν τα κατά τόπους αρμόδια προξενεία μας. Τηλεφωνείτε καλύτερα  μεταξύ 14-16 μ.μ. μετά τις ώρες γραφείου. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσετε  γραμμή πρωϊνές ώρες γιατί ο υπάλληλος π.χ. του ληξιαρχείου δεν μπορεί να  διακόπτει συνέχεια την σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων και να δίνει ταυτόχρονα  πληροφορίες, έχοντας στο γραφείο του κοινό προς εξυπηρέτηση. Αν δεν μπορεί,  
δεν
 σηκώνει στο τηλέφωνο και έτσι  γίνεται συμφόρηση στις γραμμές αφού πολλοί καλούν πάρα πολλές φορές.         

Προσοχή! 

Οι δικηγόροι κοστίζουν αρκετά,  όταν το χρειάζεστε αυτό καθυστερεί και για τον λόγο αυτό φροντίζετε έγκαιρα  για την καταχώρηση του διαζυγίου σας στα προξενεία. Εκεί θα λάβετε επίσης και  τις πιο επίκαιρες πληροφορίες επί της υπόθεσής σας. Η κάθε περίπτωση είναι  διαφορετική, οι προδιαγραφές και κανονισμοί αλλάζουν και γι αυτό ρωτήστε στο  αρμόδιο για τον τόπο διαμονής σας προξενείο.


         

Διαζύγια
ελληνικών δικαστηρίων
  

Στην Γερμανία αρκεί συνήθως μια  επίσημη μετάφραση του διαζυγίου από ορκωτό μεταφραστή. Αν χρειαστεί  αναγνώριση, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης του κρατιδίου σας. Φροντίστε να έχετε πάρει τηυν προαναφερθείσα βεβαίωση  τελεσιδικίας. 


Δυστυχώς συνήθως οι περισσότεροι δικηγόροι στην Ελλάδα δεν εχουν ιδέα της ζητούμενης εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίωσης τελεσιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 39  ΕΚ και εκδίδουν μια προπολεμική βεβαιωση ότι "δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης", η οποία δεν υξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο στην Γερμανία. Τα ελληνικά δικαστήρια την γνωρίζουν. Ζητείστε την αν θέλετε να γίνει η δουλειά σας.Διπλό επώνυμο
της συζύγου
μετά  τον γάμο
      

Είναι δυνατή η  χρήση διπλού επωνύμου μετά  τον γάμο. Ρωτήστε στο προξενείο ή στον Δήμο σας  στην Ελλάδα όταν  κάνετε τα χαρτιά σας να παντρευτείτε.


       

Επώνυμο τέκνων      

Σύμφωνα με τον  Ελληνικό Αστικό Κώδικα (από  το 1983 και μετέπειτα) διατηρούν οι σύζυγοι και  μετά τον γάμο το επώνυμό  τους. Για τον λόγο αυτό υπογράφουν πριν το γάμο  μία „Δήλωση προσδιορισμού  του επωνύμου τέκνων“, με την οποία προσδιορίζουν το επώνυμο των  παιδιών  που θα γεννηθούν από το γάμο τους. 
  
  
Είναι δυνατόν και το διπλό επώνυμο. Η δήλωση αυτή
  υπογράφεται  ενώπιον του τελούντος τον γάμο ιερέα ή ληξίαρχου και πρέπει όταν  αποκτήσετε παιδί  να δοθεί μαζί με ληξιαρχική πράξη γάμου (και οι δύο  μεταφρασμένες  επίσημα στην γερμανική γλώσσα), για την εγγραφή του παιδιού σας  στο ληξιαρχείο. Αν  δεν υπογράφτηκε τέτοια δήλωση, τότε τα παιδιά φέρουν το  επώνυμο του  πατέρα. Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από τον ληξίαρχο, το  προξενείο ή τον  ιερέα.

  
  
  

Μεταγενέστερη, δηλαδή  εκπρόθεσμη, καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων ή συμβάντων στην Ελλάδα (γέννηση,  γάμος, θάνατος, διαζύγιο κλπ.)      

Δύσκολο αλλά όχι άλυτο  πρόβλημα, μόνο που απαιτεί τον χρόνο του.

Υπάρχουν νόμιμα προβλεπόμενες  προθεσμίες για την δήλωση ληξιαρχικών πράξεων στα προξενεία. Παλαιότερα  επίσης χάθηκαν πολλά δικαιολογητικά και εκτός αυτού πολλά ληξιαρχικά γεγονότα  δεν δηλώθηκαν καθόλου στα προξενεία. Κάποτε όμως χρειάζονται (για κληρονομικά  θέματα, διαβατήριο, δικαιολογητικά τέλεσης γάμου κλπ.). 
      
 

Εκδώστε καινούρια  δικαιολογητικά, ληξιαρχικές πράξεις ει το δυνατόν διεθνείς, (δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερα από 6 μήνες  γιατί βάσει νόμου δεν σας βάζει το Κυβερνητικό Προεδρείο ή η Περιφερειακή  Διοίκηση - Regierungspräsidium / Bezirksverwaltung - την σφραγίδα της Χάγης. Το καλύτερο είναι όμως να μην είναι παλαιότερα  από 3 μήνες) και μετά πηγαίνετέ τα  στην αρμόδια υπηρεσία Κυβερνητικό Προεδρείο ή η Περιφερειακή Διοίκηση (Regierungspräsidium,  

Βezirksverwaltung). Εκεί  παίρνετε την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Γίνεται και με το ταχυδρομείο.    

Μετά πρέπει να κάνετε επίσημη  μετάφραση των δικαιολογητικών σας και να επικυρώσετε την υπογραφή του ορκωτού  μεταφραστή στο αρμόδιο προξενείο.

Τέλος υποβάλλετε αίτηση για καταχώρηση της  εκπρόθεσμης ληξιαρχικής πράξης μέσω του προξενείου ή απ΄ ευθείας στο Ειδικό  Ληξιαρχείο
Αθηνών, Μητροπόλεως 60,
GR-10563 Αθήνα, που είναι αρμόδιο για όλες τις ληξιαρχικές υποθέσεις των  ελλήνων του εξωτερικού. Μετά από 3 - 4 περίπου μήνες συνήθως έχει τακτοποιηθεί το  θέμα σας. Μέσω του προξενείου θα πάρετε ένα αντίγραφο της ελληνικής  ληξιαρχικής πράξης, ενώ ένα αντίγραφο πηγαίνει αυτόματα στο Δήμο ή την  Κοινότητά σας στην Ελλάδα.

Καλοπροαίρετη συμβουλή:
     
Ακόμα και αν δεν το χρειάζεστε  άμεσα, φροντίστε χωρίς πίεση χρόνου για την διεκπεραίωση της υπόθεσης. Έτσι  αποφεύγετε μεταγενέστερα νεύρα, χάσιμο χρόνου και πολλά έξοδα.

      

Οικουμενικός γάμος   

Δεν είναι σήμερα τίποτε το σπάνιο το να θέλουν να  παντρευτούν εκκλησιαστικά δύο άνθρωποι διαφορετικού χριστιανικού δόγματος.  Για τον λεγόμενο οικουμενικό γάμο ζητά η ελληνορθόδοξη εκκλησία το βαπτιστικό  (Taufschein) από τον μη έλληνα σύντροφο.  Για να δεχτεί να τελέσει γάμο η ελληνική εκκλησία πρέπει αυτός να έχει  βαπτιστεί με τριαδικό δόγμα (Dreifaltigkeitsdogma). Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν βαπτιστεί καθολικά ή ευαγγελικά πληρούν  αυτές τις προϋποθέσεις. Ο ξένος ιερέας μπορεί να είναι παρών, αλλά δεν  επιτρέπεται να συμβάλλει στην τέλεση του γάμου. Επίσης είναι δυνατή και κλήση  έλληνα ιερέα σε γάμο στην ευαγγελική ή καθολική εκκλησία. Εδώ συνεννοείστε  απ΄ ευθείας με τον έλληνα ιερέα. Τελικά χρειάζεται μετάφραση του βαπτιστικού  (Taufschein) από ορκωτό μεταφραστή. Για  περαιτέρω λεπτομέρειες ρωτήστε στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, στην  Βόννη, www.orthodoxie.net Οι αρμόδιοι εκεί μιλούν άπταιστα γερμανικά και μπορείτε να συνεννοηθείτε  και στην γερμανική γλώσσα.

     

Τελεσιδικία απόφασης

ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ
  

Τα ελληνικά δικαστήρια δεν  βεβαιώνουν αυτόματα την τελεσιδικία μιας απόφασης (δηλαδή ότι είναι δικαστικά  αμετάκλητη).

Η τελεσιδικία βεβαιώνεται μόνο κατόπιν αίτησης εκ μέρους σας  μέσω δικηγόρου. Δεν είναι όπως στην Γερμανία, όπου γίνονται όλα αυτόματα. Οι  δαπάνες εκ των υστέρων δεν είναι ασήμαντες. Έτσι λοιπόν ζητείστε αυτήν την  επί πλέον βεβαίωση κατά την έκδοση του διαζυγίου από τον δικηγόρο σας ή το  αρμόδιο δικαστήριο. Θα αποφύγετε χάσιμο χρόνου, άσκοπα νεύρα και πάρα πολλά  έξοδα. Στα ελληνικά λέγεται „Βεβαίωση τελεσιδικίας της απόφασης„.  Μεταγενέστερα κοστίζει αρκετά, γι αυτό φροντίστε έγκαιρα.

Τελευταία υπάρχει  στα πλαίσια της εναρμόνισης στην Ε.Ε. μια κοινή σε όλα τα κράτη-μέλη
βεβαίωση τελεσιδικίας βάσει του άρθρου 39 Ε.Ε. για  γαμικές ή οικογενειακές υποθέσεις.  Είναι αυτό που ζητά οπωσδήποτε το γερμανικό ληξιαρχείο για σύναψη νέου γάμου.      

 

 

 Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.